لیست قیمت

لیست قیمت به روز نهالستان گلرنگ نهال با مدیریت مسعودی

قیمت نهال گردو چندلر ، گردو فرنور و گردو رند برای خرید عمده ۱۷۰هزار تومان و خرید جزئی ۱۹۰هزار تومان.
گردو رقم فرانکت هر اصله ۲۵۰هزارتومان
درصورت پیش خرید برای زمستان، هر اصله نهال ۱۵۰ هزار تومان و به صورت ۳۰ درصد نقد و الباقی در زمان تحویل.
نهالستان گردوی گلرنگ نهال دارنده ی مجوز رسمی از موسسه تحقیقات بذر و نهال کشور و وزارت جهاد کشاورزی